APPLICATION FOR THE POST OF SUB-INSPECTOR OF POLICE (CIVIL) (MEN, WOMEN) - 2016

¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (£ÁUÀjPÀ) (¦J¸ïL, ¹«¯ï) (¥ÀÄgÀĵÀ & ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð – 2016
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå : 46/£ÉêÀÄPÁw-2/2016-17, ¢£ÁAPÀ: 15.09.2016
BEFORE GOING TO ONLINE APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH /READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
 
Medical call letter for Selected Candidates list has been Uploaded.

WELCOME TO KARNATAKA STATE POLICE RECRUITMENT - 2016

POST NAME: POLICE SUB-INSPECTOR (CIVIL) (MEN & WOMEN)

News & Events
Dec
11
2017

Medical call letter for Selected Candidates list has been Uploaded for POST OF SUB-INSPECTOR OF POLICE (CIVIL) (MEN, WOMEN) - 2016, (Download from My Applications) and attend the Medical Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

Nov
27
2017

Unitwise Allotment

Nov
24
2017
Final Select List
Second Provisional Select List
Medical Examination Call letter has been uploaded .
Revised Provisional Select List
Medical Examination Call letter has been uploaded for POST OF SUB-INSPECTOR OF POLICE (CIVIL) (MEN, WOMEN) - 2016, (Download from My Applications) and attend the Medical Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.( Eastern Range Davanagere ,Northern Range Belagavi,Southern Range Mysuru,MysuruCity)
Range Wise List
Belgavi City
Bengaluru City
Eastern Range Davanagere
Hubli-Dharwad City
Mangaluru City
Mysuru City
Northern Range Belagavi
Southern Range Mysuru
Western Range Mangaluru
provisional selection list
Call Letters for 150 Candidates from Sl. No 687 to 836 has been uploaded for Viva-voce starting from 13th Mar 2017 to 20th Mar 2017.
Call Letters for 125 Candidates from Sl. No 562 to 686 has been uploaded for Viva-voce starting from 6th Mar 2017 to 10th Mar 2017.
Call Letters for 125 Candidates from Sl. No 437 to 561 has been uploaded for Viva-voce starting from 20th Feb 2017 to 28-Feb-2017.
Call Letters for 118 Candidates from Sl. No 319 to 436 has been uploaded for Viva-voce starting from 13th Feb 2017 to 17-Feb-2017.
List of Candidates for Viva-Voce - PSI Civil 2016 - (Male)
Note:
The following is the schedule for Viva-Voce for Police Sub-Inspectors (Civil) (Male) :
  • 03-Feb-2017 - Sl-No. 1 to 24
  • 04-Feb-2017 - Sl-No. 25 to 48
  • 06-Feb-2017 - Sl-No. 49 to 72
Call Letters for the remaining candidates will be sent shortly
Viva Voce Examination Selection List IN-SERVICE
Viva Voce Examination Selection List FEMALE
Viva Voce Examination Call letter has been uploaded for POLICE SUB-INSPECTOR (CIVIL) ( Only IN-SERVICE and FEMALE CANDIDATES )
Final Key Answer
Provisional Key Answer A , B , C , D , E
corrigendum
In-service candidates who have been permitted to undergo ET & PST in both streams i.e., under Direct stream and In-service stream and who have qualified in ET & PST under both, call letters for the written examination for both the streams have been sent.
In which stream the In-service candidate writes the examination, the merit will be taken into account in that particular stream only. For example if an In-service candidate writes the examination in Direct stream, his / her merit will be considered
in Direct stream only rather his / her merit will not be considered under In-service stream or if an In-service candidate writes the examination in In-service stream, his / her merit will be considered in In-service stream only
rather his / her merit will not be considered under Direct stream.
Dear Candidates, you can post your grievances / feedback on Twitter account at @rt_ksp.

WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 04/12/2016

Written Examination Call letter has been uploaded for POLICE SUB-INSPECTOR (CIVIL) (MEN & WOMEN)-2016, Download (from My Applications) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

§¼Áîj ªÀÄvÀÄÛ zÁªÀtUÉgÉ

¢£ÁAPÀ: 09/11/2016 jAzÀ 11/11/2016 gÀªÀgÉUÉ, rJCgï UËæAqï, §¼Áîj ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè QæÃqÁAUÀt, ¨Á¥ÀÄf D¸ÀàvÉæ gÀ¸ÉÛ, zÁªÀtUÉgÉ PÉÃAzÀæUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀĨÉÃPÁzÀ, ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀÆqÀ¯ÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 14/11/2016 jAzÀ 16/11/2016gÀªÀgÉUÉ ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä ¤zsÀðj¸À¯ÁVzÉ.

¹ J Dgï, zÀQët, CqÀÄUÉÆÃr, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

¢£ÁAPÀ: 07/11/2016 ªÀÄvÀÄÛ 08/11/2016 gÀAzÀÄ, ¹ J Dgï, zÀQët, CqÀÄUÉÆÃr, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. PÉÃAzÀæzÀ°è £ÀqÉAiÀĨÉÃPÁVzÀÝÀ, ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀÆqÀ¯ÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 14/11/2016 ªÀÄvÀÄÛ 15/11/2016 gÀAzÀÄ ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä ¤zsÀðj¸À¯ÁVzÉ.

4£Éà ¥ÀqÉ, PÉ.J¸ï.Dgï.¦, PÀªÁ¬ÄvÀÄ ªÉÄÊzÁ£À, PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

¢£ÁAPÀ: 08/11/2016gÀAzÀÄ, 4£Éà ¥ÀqÉ, PÉ.J¸ï.Dgï.¦, PÀªÁ¬ÄvÀÄ ªÉÄÊzÁ£À, PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÉÃAzÀæzÀ°è £ÀqÉAiÀĨÉÃPÁVzÀÝÀ, ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀÆqÀ¯ÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 14/11/2016 gÀAzÀÄ ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä ¤zsÀðj¸À¯ÁVzÉ.

zÁªÀtUÉgÉ

¢£ÁAPÀ: 08/11/2016 gÀAzÀÄ f¯Áè QæÃqÁAUÀt, ¨Á¥ÀÄf D¸ÀàvÉæ gÀ¸ÉÛ, zÁªÀtUÉgÉ PÉÃAzÀæzÀ°è £ÀqÉAiÀĨÉÃPÁzÀ, ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀÆqÀ¯ÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 14/11/2016 jAzÀ 16/11/2016gÀªÀgÉUÉ ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä ¤zsÀðj¸À¯ÁVzÉ.
¢£ÁAPÀ: 28.10.2016 gÀAzÀÄ f¯Áè QæÃqÁAUÀt, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ°è £ÀqÉAiÀĨÉÃPÁzÀ ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAzÀÆqÀ¯ÁVzÀÄÝ, ªÀÄÄA¢£À ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß w½¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
¢£ÁAPÀ: 24.10.2016 gÀAzÀÄ f¯Áè QæÃqÁAUÀt, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ°è £ÀqÉAiÀĨÉÃPÁzÀ ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAzÀÆqÀ¯ÁVzÀÄÝ, ªÀÄÄA¢£À ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß w½¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
¢£ÁAPÀ: 24.10.2016 jAzÀ £ÀqÉAiÀĨÉÃPÁVzÀÝ, ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß f¯Áè QæÃqÁAUÀt, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÉÃAzÀæzÀ §zÀ¯ÁV J£ï.JA.¦.n., (£ÀÆå ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥ÉÆÃmïð læ¸ïÖ) ¥ÀtA§ÆgÀÄ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À PÉÃAzÀæzÀ°è £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
ET / PST Call letter has been uploaded for SUB-INSPECTOR OF POLICE (CIVIL) (MEN, WOMEN) - 2016 , Download (from My Applications) and attend the ET / PST Call letter as per the schedule mentioned in Call Letter.

ATTENTION PSI(CIVIL) CANDIDATES

PST/ET at different locations will commence from 24th Oct 2016 at 7 AM. Separate call letters for eligible candidate will be intimated shortly.
Due to continuous bank holidays many candidates have not been able to pay the application fee through bank challan and therefore there was lot of demand from the aspirants to extend the date for accepting the applications for the posts of PSI (Civil), RSI (CAR/DAR), Spl. RSI (KSRP) and PSI (Wireless). Hence, the Last date for generating online application has been extended from 13.10.2016 to 18.10.2016 and the last date for payment of fee has also been extended from 14.10.2016 to 19.10.2016. All the eligibility criteria remain the same.
Sl.NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF SUBMISSION OF THE ONLINE APPLICATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
19/09/2016
02 LAST DATE FOR SUBMISSION OF ONLINE APPLICATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
18/10/2016
03 LAST DATE FOR PAYMENTOF THE ONLINE APPLICATION FEE
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
19/10/2016
 
 

RECRUITMENT STAGES / £ÉêÀÄPÁw ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ

ET & PST WRITTEN EXAMINATION VIVA-VOCE

AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw

POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
AGE CONSIDERATION DATE
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
PSI (CIVIL) FOR DIRECT CANDIDATE

05.10.2015

Know Your Age
GM 21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
28 YEARS /
28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
SC,ST,CAT-01,
2A,2B,3A & 3B
21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
30 YEARS /
30 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
FOR INSERVICE CANDIDATE
GM 35 YEARS /
35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
SC,ST,CAT-01,
2A,2B,3A & 3B
40YEARS /
40 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

In-service candidates must have put in 5 years minimum service as on 13/10/2016 as PC/HC/ASI in any wing of the Karnataka State Police for eligibility to apply.

 
 

FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ

PSI (CIVIL)
Sl.NO /
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå.
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
PAYABLE FEE AMOUNT
¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM , 2A,2B, 3A,3B ` 250
02 SC , ST, CAT-01 ` 100
 

EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ

PSI ( CIVIL ) Any degree from University recognised by UGC or EQUIVALENT
 

PSI(Civil)

ENDURANCE TEST & PHYSICAL STANDARD TEST / ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåvÉ ¥ÀjÃPÉë

ENDURANCE TEST
FOR ALL DIRECT CANDIDATES (EXCLUDING WOMEN,INSERVICE & EXSERVICEMEN )
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
PSI (CIVIL) 1600 Mtrs Run 7 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
3.80Mtrs (In 3 chances only)
Or
1.20Mtrs (In 3 chances only)
Shotput(7.26 Kgs) 5.60 Mtrs (In 3 chances only)
PHYSICAL STANDARD

ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Eligible in ET
Candidate only
HEIGHT 168 Cms for Men
CHEST 86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms)
ENDURANCE TEST
FOR WOMEN , INSERVICE & EXSERVICEMEN
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
PSI(CIVIL)
400 Mtrs Run
 
2 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
 
2.50 Mtrs (In 3 chances only)
Or
0.90 Mtrs (In 3 chances only)

Shotput ( 4 Kg)

3.75 Mtrs (In 3 chances only)

PHYSICAL STANDARD

ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Eligible in ET Candidate only HEIGHT 157 Cms For Women
168 Cms for Inservice & No Height for Exservicemen
CHEST
(For Men Only)
86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms) – For Inservice & Exservicemen
WEIGHT
(For Women only)
45 Kgs
 

HK Notification / ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É

Hyderabad-Karnataka Notification Hk Certificate Format

HYDERABAD-KARNATAKA / ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀ

01 Under Article 371(J) of Constitution of India covered Districts / ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ CrAiÀÄ PÀ®A 371(eÉ)gÀ CrAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÀºÀ f¯ÉèUÀ¼ÀÄ
1.Bellary 2. Bidar 3. kalaburagi 4. Koppal 5. Raichur and 6.Yadgir / 1.§¼Áîj 2. ©ÃzÀgï 3. PÀ®§ÄgÀV, 4. PÉÆ¥Àà¼ï 5. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 6. AiÀiÁzïVj
02 The following may be the basis to issue the eligibility certificate to prove the claim an individual as a local person.
M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛ JAzÀÄ ªÀiÁrzÀ PÉèêÀÄ£ÀÄß gÀÄdĪÁvÀÄ ¥Àr¸À®Ä CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä F ªÀÄÄA¢£À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß DzsÁgÀªÁVlÄÖPÉƼÀÀÄzÀÄ.
d£À£À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ,CxÀªÁ  /  Birth Certificate: or
ªÁ¸À¸ÀܼÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ, CxÀªÁ  /  Residence Certificate: or
ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ  /  Study Certificate : or
«ªÁºÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ,CxÀªÁ  /  Marriage Certificate : or
¸ÀéUÁæªÀÄ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ  /  Certificate of Home town(or Place) : or
ªÁgÀ¸À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ   /   Warsa Certificate

Details of vacancies in PSI(Civil) / SÁ° EgÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À «ªÀgÀ (¦J¸ïL(£ÁUÀjPÀ))

Sl No Post Non HK Region Reserved Posts (Bangalore) State Level Hk Reservation (Bangalore)  
    Direct Inservice Exservicemen Direct Inservice
    MEN WOMEN MEN & WOMEN MEN WOMEN MEN MEN & WOMEN TOTAL
01 PSI(Civil) 245 73 38 21 15 4 2 398